آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-12-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-12-08
تاریخ شروع کنفرانس
1401-12-10
تاریخ پایان کنفرانس
1401-12-11

پوستر سمینار

             

کد اختصاصی هفدهمین سمینار سالانه        کد اختصاصی دوازدهمین کنفرانس

         الکتروشیمی ایران:                                 پیل سوختی ایران:

          01230-47928                                  01230-72063

 جهت استعلام کلیک نمایید                        جهت استعلام کلیک نمایید

پیوند (لینک) سمینار الکتروشیمی Room1:

 

https://meetingvc.iust.ac.ir/room1-17ecsi

پیوند (لینک) سمینار الکتروشیمی Room2:

https://meetingvc.iust.ac.ir/room2-17ecsi

پیوند (لینک) سمینار الکتروشیمی Room3:

https://meetingvc.iust.ac.ir/room3-17ecsi

پیوند (لینک) کنفرانس پیل سوختی Room4:

https://meetingvc.iust.ac.ir/room4-17ecsi

 

پیوند (لینک) افتتاحیه:
https://meetingvc.iust.ac.ir/opening17ecsi

 

پیوند (لینک) اختتامیه:
https://meetingvc.iust.ac.ir/closing17ecsi
به صورت مجازی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

1,500,000

ریال

اساتید

2,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال