کمیته برگزاری

دکتر علیرضا همتی

دکتر علیرضا همتی

رئیس
alireza_hemmatiiust.ac.ir
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سوسن روشن ضمیر

دکتر سوسن روشن ضمیر

دبیر کمیته علمی
rowshanzamiriust.ac.ir
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر فواد مهری

دکتر فواد مهری

دبیر اجرایی هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران
fd.mehriausmt.ac.ir
استاد یار دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

کمیته اختیاری 1

دکتر سوسن روشن ضمیر

دکتر سوسن روشن ضمیر

رئیس و دبیر کمیته علمی
rowshanzamiriust.ac.ir
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران