کتابچه هفدهمین سمینار الکتروشیمی ایران از این لینک قابل دریافت است.

کتابچه دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران از این لینک قابل دریافت است.