اعضای کمیته علمی هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

 

محور سمینار

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

مهندسی الکتروشیمی

دکتر کیانا امینی

دانشگاه هاروارد

kamini@seas.harvard.edu

دکتر محمد محمدی

دانشگاه شیراز

m.mohammadi@shirazu.ac.ir

 

علم و فناوری خوردگی

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

Ghaffarinejad@iust.ac.ir

دکتر ایرج احدزاده

دانشگاه تبریز

ahadzadeh@tabrizu.ac.ir

دکتر محمد سلیمانی لشکناری

دانشگاه تخصصی فناوریهای آمل

m.soleimani@ausmt.ac.ir

 

ترسیب الکتروشیمیایی/بدون جریان

 

دکتر مجید جعفریان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

mjafarian@kntu.ac.ir

دکتر جهانبخش رئوف

دانشگاه مازندران

j.raoof@umz.ac.ir

 

 

 

باتری و ذخیره سازی انرژی

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

ghaffarinejad@gmail.com

مهندس محسن باقدرت

دانشگاه Bremen  (آلمان)

mo_ba@uni-bremen.de

دکتر حمید ایل بیگی

Deakin (استرالیا)

hamid.ilbeygi@deakin.edu.au

دکتر مهران جوانبخت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

javanbakht@aut.ac.ir

دکتر سهیلا جوادیان فرزانه

 

دانشگاه تربیت مدرس

javadian_s@modares.ac.ir

دکتر اصغر مولایی دهکردی

دانشگاه صنعتی شریف

amolaeid@sharif.edu

الکترولایزرها و تبدیل انرژی

دکتر سید احمد مظفری

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

mozaffari@irost.ir

 

الکتروشیمی آلی و زیستی

 

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

Ghaffarinejad@iust.ac.ir

دکتر پرویز نوروزی

دانشگاه تهران

pnorouzi@ut.ac.ir

دکتر پریسا حجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Phejazi@iust.ac.ir

 

 

 

الکتروشیمی فیزیک، تجزیه، الکتروکاتالیست ها و فوتو الکتروشیمی

 

 

 

دکتر حسین غریبی

دانشگاه تربیت مدرس

gharibi@modares.ac.ir

دکتر سیدسعیدسید حسینی داورانی

دانشگاه شهید بهشتی

ss-hosseiny@sbu.ac.ir

دکتر میرقاسم حسینی

دانشگاه تبریز

mg-hosseini@tabrizu.ac.ir

دکترمحسن لشگری

دانشگاه زنجان

lashgari@iasbs.ac.ir

دکتر میرفضل اله موسوی کوزه کنان

دانشگاه تربیت مدرس

mousavim@modares.ac.ir

دکتر سید مهدی گلابی

دانشگاه تبریز

golabi@tabriz.ac.ir

دکتر محمد قاسم مهجانی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

mahjani@kntu.ac.ir

 

حسگرهای الکتروشیمیایی

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

Ghaffarinejad@iust.ac.ir

دکتر جواد تشخوریان

دانشگاه شیراز

tashkhourian@shirazu.ac.ir

دکتر هادی عربی

دانشگاه فردوسی مشهد

arabi-h@um.ac.ir

 

الکتروشیمی محاسباتی

دکتر بهشته سهرابی نظری

دانشگاه علم و صنعت ایران

sohrabi_b@iust.ac.ir

دکتر سید مجید هاشمیان زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

hashemianzadeh@iust.ac.ir

دکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل

دانشگاه علم و صنعت ایران

mmousavi@iust.ac.ir

دکتر میرقاسم حسینی

دانشگاه تبریز

mg-hosseini@tabrizu.ac.ir

 

سنتز الکتروشیمیایی

دکتر سیدسعیدسید حسینی داورانی

دانشگاه شهید بهشتی

ss-hosseiny@sbu.ac.ir

دکتر محمد پازوکی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Mapz6@yahoo.con

 

جداسازی الکتروشیمیایی

دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

ashrafi@iust.ac.ir

دکتر فواد مهری

دانشگاه تخصصی فناوریهای آمل

fd.mehri@ausmt.ac.ir

دکتر رضا فاطمی نیا

دانشگاه علم و صنعت (محقق)

rf_shahkaram@yahoo.com

 

 


 

 

اعضای کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران

 

محور سمینار

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

Email

 

 

 

طراحی، ساخت و یکپارچه سازی

دکتر مجید عمیدپور

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

amidpour@kntu.ac.ir

دکتر محمد حسن ایکانی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

eikani@irost.ir

دکتر محمدجواد کرمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mkermani@aut.ac.ir

دکتر ابراهیم علیزاده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ealizadeh@mut.ac.ir

دکتر محمد مهدی برزگری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

barzegari@mut.ac.ir

دکتر محسن شاکری

دانشگاه مهندسی بابل

shakeri@ nit.ac.ir

 

 

 

توسعه مواد پیشرفته

دکتر سید جمال الدین پیغمبردوست

دانشگاه تبریز

j.peighambardoust@tabrizu.ac.ir

دکتر مهران جوانبخت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

javanbakht@aut.ac.ir

مهندس حسام میرفارسی

دانشگاه Simon Fraser

shm10@sfu.ca

دکتر سمیه سریریچی عبودزاده

دانشگاه علم و صنعت (محقق گروه پیل سوختی)

s.sarirchi@gmail.com

دکتر محمد کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف

kazemini@sharif.edu

دکتر مریم رنجبر

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

marandjbar@irost.ir

دکتر فریدون محمدی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

f.mohammadi@ippi.ac.ir

دکتر شهرام مهدی پور عطایی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

S.Mehdipour@ippi.ac.ir

دکتر حسین اسفندیان

دانشگاه تخصصی فناوریهای آمل

m.shahavi@ausmt.ac.ir

 

 

کاربرد، بازار و توسعه

احمد نوزاد گلی کند

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

anozad@aeoi.ac.ir

ahmadnozadgolikand@yahoo.com

anozad@aeoi.org.ir

دکتر رسول عبداله میرزایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ra.mirzaei@sru.ac.ir

دکتر حسین قدمیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

h.ghadamian@merc.ac.ir

hghadamian@yahoo.com

 

دکتر ناصر باقری مقدم

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (استاد مدعو)

و

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (هیات علمی)

bagheri@nrisp.ac.ir

 

 

پیشرفت در مدلسازی، شبیه سازی و عیب یابی

دکتر آیدا کریمی

علم و صنعت (محقق گروه پیل سوختی)

aida.karimi@gmail.com

دکتر محمدجواد پرنیان

دانشگاه کالگری

Mohammadjavad.parnian@ucalgary.ca

مهندس میلاد شکوری

Carleton دانشگاه (کانادا)

m.shakouri71@gmail.com

دکتر محمد محمدی

دانشگاه تربیت مدرس

m.mohammadi@shirazu.ac.ir

دکتر هادی اکبری

دانشگاه شیراز

h-akbari@shirazu.ac.ir

hakbari391@yahoo.com

دکتر علی اکبر رنجبر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ranjbar@nit.ac.ir

 

 

 

 

اصول پیل های سوختی دما پایین

دکتر مهدی امیری نژاد

دانشگاه رازی

amirinejad@razi.ac.ir

دکتر مظاهر رحیمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mrahimi@mut.ac.ir

دکتر محمد ژیانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

m_zhiani@cc.iut.ac.ir

دکتر فواد مهری

دانشگاه تخصصی فناوریهای آمل

fd.mehri@ausmt.ac.ir

دکتر سمانه شاه گلدی

دانشگاه Quebec

amaneh.shahgaldi@uqtr.ca

دکتر سهیلا یغمایی

دانشگاه صنعتی شریف

yaghmaei@sharif.edu

دکتر علی اصغر قریشی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Aa_ghoreyshi@nit.ac.ir