آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-12-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-12-08
تاریخ شروع کنفرانس
1401-12-10
تاریخ پایان کنفرانس
1401-12-11