لیست سخنرانان کلیدی همایش

هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

چهارشنبه (مراسم افتتاحیه)

Main Room

دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل (عضو عیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران )

Subject: First-principal calculation study of Batteries

دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران

چهارشنبه

Room’s Name: Room4-17ECSI

https://meetingvc.iust.ac.ir/room4-17ecsi/

صبح (10:10-9:45):

دکتر مریم رنجبر-مدیر مسئول ژورنال هیدروژن و پیل سوختی و دخیره انرژی

Subject: Hydroborate-based solid hydrogen carriers for application in fuel cells

عصر (12:50-12:30):

دکتر سید حسام میرفارسی (محقق ارشد پیل سوختی دانشگاه simon Fraser کانادا )

Subject: Evolution of hydrocarbon-based non-fluorinated fuel cell membranes

روم 4: پنجشنبه

صبح (9:25-9:00):

دکتر محمد علی علیرضاپوری (ریاست مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی شمال)

موضوع: بررسی روند انتشارات پیل سوختی در ایران و جهان و معرفی موضوعات روز حوزه پیل سوختی