در این موارد حتما فرد نویسنده مسئول و همچنین فرد ارائه کنننده باید مشخص و انتخاب گردد

جهت ارسال مقاله به کنفرانس، ارسال چکیده مقاله در حداکثر صفحات دو الی سه صفحه ای به فرمت فایل هایی که در قسمت راهنمای نگارش وارسال مقاله موجود استف ضروری می باشد. اما با توجه انتخاب مقالات برترو جهت چاپ در ژورنال هیدروژن، پیل سوختی و ذخیره انرژی از ارسال مقالات کامل نیز استقبال می گردد.

همانطور که در قسمت راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای هر همایش (سمینار و کنفرانس) الگوی نگارش جداگانه ای در نظرگرفته شده است، نمایه سازی مقالات مربوط به هر همایش نیز به صورت مجزا خواهد بود.

پس از پذیرش مقاله هر یک از محققین، پرداخت وجه ثبت نام (به صورت دانشجویی، اساتید، شرکت کنننده آزاد) جهت شرکت در همایش الزامی است. جهت مشخصات پرداخت وجه ثبت نام نیز به بخش راهنمای ثبت نام مراجعه فرمایید.

 

لازم به ذکر است که هر یک از دانشجویان/اساتید/شرکت کننده آزاد نیز می توانند حتی بدون داشتن مقاله، صرفا با پرداخت وجه مربوط به ثبت نام در همایش شرکت کنند. بدیهی است در صورت هر ثبت نام، به شرکت کننده محترم صرفا گواهی حضور در همایش اعطا خواهد شد.