درج مقالات منتخب کنفرانس در نشریه Hydrogen, Fuel Cell and Energy storage
24 بهمن 1401
درج مقالات منتخب کنفرانس در نشریه Hydrogen, Fuel Cell and Energy storage

به اطلاع شرکت کنندگان محترم هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهین کنفرانس پیل سوختی ایران  می رساند که مقالات برگزیده توسط نشریه هیدروژن، پیل سوختی و ذخیره (Hydrogen, Fuel Cell and Energy storage) انرژی نمایه خواهد شد. لازم به ذکر است که این نشریه یک نشریه بین المللی و ISC، دسترسی آزاد، با بررسی دقیق، بین رشته ای است.